nieuws

‘Slimmer produceren moet je stimuleren’

Business

De overheid moet met een stimuleringsbeleid komen waarmee de mkb-maakindustrie ondersteund wordt bij complexe en risicovolle (productie)procesinnovaties. Hierdoor kunnen Nederlandse mkb-ondernemers beter inspelen op de digitale toekomst, zijn Nederlandse hightech- en toeleverketens op hun taak berekend en blijft de Nederlandse maakindustrie concurrentiekrachtig.

‘Slimmer produceren moet je stimuleren’

Dit zijn de voornaamste conclusies uit het rapport ‘Slimmer produceren moet je stimuleren’ dat Berenschot in opdracht van Koninklijke Metaalunie heeft opgesteld. Het rapport is tijdens de Hannover Messe door Onno Ponfoort, senior managing consultant bij Berenschot overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer van EZK en Metaalunievoorzitter Fried Kaanen.

Stimuleringsmaatregelen sluiten niet aan op behoefte

Volgens Kaanen sluiten de huidige stimuleringsmaatregelen niet aan op de behoefte aan ondersteuning bij complexe en risicovolle procesinnovaties. “Met name het gebrek aan makkelijk toe te passen individuele ondersteuning is voor de mkb-bedrijven een gemis en heeft een enorme impact op de Nederlandse economie,” stelt hij. “Want als mkb-bedrijven niet mee kunnen met de toenemende vraag naar meer flexibiliteit, snellere levertijden en digitalisering, zullen partijen in de keten op zoek gaan naar buitenlandse partners en toeleveranciers die wel mee kunnen. Ondernemers die niet proactief investeren in het state-of-the-art maken van hun productieprocessen kunnen al op korte termijn niet meer meedoen in voortbrengingsketens waarvan zij deel uitmaken. Met alle gevolgen van dien voor de Nederlandse economie”, aldus de Metaalunievoorzitter.

Slim combineren van bestaande (digitale) productieprocessen

Smart Industry, Industrie 4.0, en de digitalisering door het ‘Internet of Things’ hebben een radicale invloed op de productiemiddelen en -processen, op de werkmethodieken en op de benodigde kennis en kunde van medewerkers volgens Ponfoort. “De grote uitdaging voor de maakindustrie is het slim combineren van bestaande (digitale) productieprocessen. Uit ons onderzoek onder Metaalunieleden blijkt dat, vooral voor het mkb, het volgen en implementeren van deze ontwikkeling lastig is. Het is complex, het is risicovol en het vergt zeer grote investeringen,” aldus de Berenschot consultant.

Integrale aanpak, gericht op Smart manufacturing

Metaalunie pleit voor een stimuleringsbeleid met een integrale aanpak en drie concrete onderdelen, specifiek gericht op Smart Manufacturing. De voorgestelde aanpak sluit goed aan bij de implementatieagenda Smart Industry en bestaat uit:
* Smart Manufacturing Assessment. Dit levert de ondernemer inzicht op in zijn eigen positie en zicht op de voor hem relevante procesinnovaties.
* Stimuleringsmaatregelen. Deze beperken het risico voor de ondernemer.
* Smart Manufacturing Kenniscentrum. Dit biedt ondernemers proactief toegang tot kennis, netwerken en best practices.

Samenvatting bevindingen onderzoek Berenschot

Samengevat komen de bevindingen van het onderzoek op het volgende neer:
• Procesinnovatie is prioriteit. Investeren in procesinnovatie is noodzakelijk voor alle partijen in de keten om op niveau je rol te pakken. Digitaliseren is een toegangsvoorwaarde.
• Investeren in procesinnovatie en digitalisering is risicovol voor ondernemers, zeker voor de kleinere spelers. Het vergt hoge investeringen, het vergt veel mensuren om het te laten werken, en het is onzeker of de juiste keuzes zijn gemaakt.
• Procesinnovatie is geen ‘plug-and-play’ activiteit. Wanneer men nieuwe productiemiddelen of -systemen aanschaft is een heus ontwikkelproces nodig om de aansluiting op de interne processen te realiseren. Meestal levert het een iteratief proces op, om work ow en machine- & systeeminstellingen op elkaar aangepast te krijgen.
• Een van de meest gehoorde bottlenecks is het beschikbaar hebben van voldoende kennis om de innovatieve systemen in te richten en om vervolgens tot procesverbetering en efficiëntievoordelen te komen.
• Daarnaast is de beschikbare financiële ruimte vaak niet toereikend, waardoor men procesinnovatie (te lang) uitstelt.
Bron: rapport “Slimmer produceren moet je stimuleren”

Reageer op dit artikel