nieuws

Kabinet publiceert digitaliseringsstrategie

Business

Voor het eerst komt het kabinet met één gezamenlijke strategie op het gebied van digitalisering. Dit is volgens het kabinet nodig omdat deze transformatie een impact heeft op vrijwel alle beleidsterreinen – van e-health tot slimme mobiliteit, van het onderwijs tot veiligheid en het openbaar bestuur. Door samenwerking wordt de uitwisseling van kennis en best practices versterkt en wordt voorkomen dat op verschillende plekken het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

Kabinet publiceert digitaliseringsstrategie

Het kabinet wil dat Nederland voorop loopt in de toepassing van nieuw technologie. Daarom wordt het fundament voor digitalisering versterkt: privacy, cybersecurity, digitale vaardigheden en eerlijke concurrentie. In de gepubliceerde digitaliseringsstrategie wordt uitgelegd hoe het kabinet daarbij in op twee sporen:

1. Maatschappelijke en economische kansen benutten

Digitalisering vindt voor een belangrijk deel plaats in maatschappelijke sectoren waar de overheid een relatief grote rol heeft. Denk aan de zorg, mobiliteit, het onderwijs, energie en het agrifood-domein. Daarnaast is de verdere digitalisering van het openbaar bestuur zelf een belangrijke opgave. De uitdaging voor het kabinet is om in deze sectoren de digitale transitie te stimuleren en te versnellen. Dit doen ze aan de hand het van programma’s en in samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en medeoverheden.

2.Versterken van het fundament door middel van 5 speerpunten

1) Grensverleggend onderzoek en innovatie

De ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige kennis over digitale technologieën en diensten is essentieel voor de concurrentiekracht en het verdienvermogen van Nederland.

2) Ander werk, nieuwe vaardigheden en een leven lang leren

Digitalisering en robotisering hebben ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarkt. Enerzijds bieden ze kansen voor nieuwe werkgelegenheid en fysiek minder zwaar werk. Anderzijds zal er werk verdwijnen en is het onzeker hoe de veranderingen voor verschillende groepen mensen in de toekomst gaan uitpakken. Het is dan ook van groot belang dat mensen over uitstekende (digitale) vaardigheden beschikken. Hiermee moet een tweedeling in de maatschappij tussen burgers die kansen kunnen benutten en burgers die dat niet doen, worden voorkomen.

3) Een dynamische digitale economie

Data vormen de grondstof voor de nieuwe economie. De kansen die dit biedt willen we optimaal benutten. Hoogwaardige connectiviteit is daarbij een basisvoorwaarde. Tegelijkertijd gaat het groeiende belang van data gepaard met vragen en zorgen over data-toegang en -controle, en zijn er zorgen over de macht van grote platformbedrijven.

4) Weerbaarheid van burgers en organisaties versterken

Iedereen moet de mogelijkheden van digitalisering op een veilige manier kunnen en durven benutten. Het kabinet wil burgers en bedrijven weerbaar maken en beschermen waar het gaat om hun digitale veiligheid en hun persoonsgegevens.

5) Grondrechten en ethiek in de digitale tijd

De digitale transformatie roept fundamentele vragen op, bijvoorbeeld rondom de invloed van o.a. algoritmen op autonomie en gelijke behandeling. Deze belangrijke vragen moeten niet ondergesneeuwd raken in dikke adviezen en diepgravende beschouwingen. De taak die het kabinet zich stelt is dat er samen met de mensen die het aangaat wordt gewerkt aan praktische kaders en oplossingen.

Het volledige rapport is hier te downloaden

 

 

Reageer op dit artikel