nieuws

Nieuwe Orgalime-voorwaarden voor onderhoud en reparatie

Maintenance

Eind 2017 heeft de juridische werkgroep van Orgalime, de Europese koepelvereniging van organisaties die fabrikanten in de machinebouw, de metaal- en de elektrotechnische industrie vertegenwoordigen, nieuwe algemene voorwaarden vastgesteld voor onderhoud (M 17) en reparatie (R 17). Deze voorwaarden kunnen wereldwijd worden gebruikt en zijn beschikbaar in het Engels, Duits en binnenkort ook in het Frans.

Nieuwe Orgalime-voorwaarden voor onderhoud en reparatie

Deze voorwaarden kunnen worden toegepast voor onderhoud en reparatie aan producten die zelf aan de klant zijn geleverd, maar waarvan de garantieperiode is verstreken, maar ook voor producten die door een derde aan de klant zijn geleverd. Gezien de ingrijpende juridische en financiële consequenties van tekortkomingen bij onderhoud en reparatie wordt het gebruik van deze voorwaarden voor bedrijven die internationaal onderhoud en reparatie in opdracht van klanten uitvoeren van harte aanbevolen.

Wanneer te gebruiken?

De M 17-voorwaarden komen in de plaats van de M2000-voorwaarden. Deze voorwaarden bieden een regeling van de rechten en verplichtingen bij internationale onderhoudscontracten. De voorwaarden betreffen zowel preventief als correctief onderhoud en geven een omschrijving van de reikwijdte van beide soorten onderhoud. De voorwaarden kunnen ook voor één soort onderhoud worden gebruikt. Voorzien is onder meer in een regeling voor gebruik van specifieke ‘spare parts’, afstemming van onderhoudsmomenten, wijze van vergoeding van het onderhoud, (beperking) aansprakelijkheid voor foutief onderhoud en schade aan eigendommen van de opdrachtgever en duur en beëindiging van het onderhoudscontract.
De onderhoudsvoorwaarden kunnen worden gebruikt als een bedrijf met een buitenlandse klant afspreekt dat tijdens een bepaalde looptijd regelmatig preventief onderhoud zal plaatsvinden en dat tijdens die looptijd optredende storingen zullen worden verholpen. De onderhoudsvoorwaarden kunnen ook worden gebruikt wanneer uitsluitend afspraken worden gemaakt over preventief onderhoud of uitsluitend over het verhelpen van storingen.

De R 17-voorwaarden komen in de plaats van de R02-voorwaarden. Ze bevatten een volledige regeling met toelichting, die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan worden vastgelegd voor reparatie van een product/installatie. De regeling betreft uitdrukkelijk niet de reparatie door de leverancier van een product tijdens de contractuele garantie- of aansprakelijkheidsperiode. In een toelichting bij de voorwaarden wordt aangegeven welke specifieke zaken nog in het separate reparatiecontract moeten worden geregeld.
Deze voorwaarden kunnen worden gebruikt voor incidentele reparatieopdrachten van buitenlandse klanten, dus als er geen lopend onderhoudscontract is met een klant.

Geen resultaats- maar inspanningsverplichting

Belangrijk uitgangspunt in de nieuwe voorwaarden is dat het bedrijf dat onderhoud of reparaties verricht zich moet inspannen om storingen weg te nemen, maar dat geen garantie wordt gegeven dat dit zal lukken. Wel een inspanningsverplichting, maar geen resultaatsverplichting dus. Reden voor deze nadrukkelijke regeling is dat het bedrijf dat verantwoordelijk is voor onderhoud of reparatie niet het slachtoffer mag zijn van gebreken in het ontwerp of de constructie van een product. Die gebreken kunnen immers niet door onderhoud of reparatie worden weggenomen. Onderhoud en reparatie zijn er slechts op gericht het product zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat te houden.

Belangrijk onderdeel van de nieuwe voorwaarden is de regeling van de aansprakelijkheid indien onderhoud/reparatie niet leidt tot wegneming van gebreken. Voor dat geval is voorzien in een duidelijke beperking van de aansprakelijkheid tot redelijke kosten die door de klant zijn gemaakt.

Aanvulling op specifiek contract

De nieuwe voorwaarden bieden een algemene regeling van nagenoeg alle aspecten die aan de orde komen bij onderhoud en reparatie. Naast deze voorwaarden moeten partijen echter altijd nog een separaat contract afsluiten waarin zij specifieke zaken vastleggen, zoals het object van het onderhoud/reparatie, de scope van de overeenkomst (alleen preventief of correctief onderhoud of allebei), de responstijd na melding van een storing, etc. De M 17- en R 17-voorwaarden geven in dit verband een checklist van de belangrijke specifieke zaken.

Meer informatie over de voorwaarden en het verkrijgen van een hard copy:

M 17-voorwaarden

R 17-voorwaarden

www.fme.nl

 

Reageer op dit artikel