nieuws

‘Publieke bijdrage van 8,4 miljard euro nodig’

Business

Brainport Eindhoven doet een dringend beroep op samenwerking met het nieuwe kabinet. De komende vier jaar is een impuls van 10,5 miljard euro nodig, waarvan de publieke bijdrage 8,4 miljard euro moet zijn. Alleen zo kan Brainport ervoor zorgen dat Nederland tot de mondiale voorlopers blijft behoren. Dit aanbod staat in de Brainport Nationale Actieagenda, die op woensdag 5 april in het Mauritshuis in Den Haag is overhandigd aan vertegenwoordigers van de Tweede Kamerfracties van politieke partijen.

‘Publieke bijdrage van 8,4 miljard euro nodig’
(foto: Brainport Eindhoven)

Verschillende investeringen zijn nodig, stelt Brainport Eindhoven, denk aan investeringen in talent, kennis, ondernemerschap en vestigingsklimaat.  Een aantal punten uit de actieagenda:

Talent

Om aan de vraag van de kennisintensieve industrie te kunnen voldoen, zijn fors meer ‘gouden handjes en knappe koppen’ nodig. Dat doen we door ons primair en voortgezet onderwijs sterk te vernieuwen en in te zetten op nieuwe vaardigheden: ‘future skills’, zoals programmeren en probleemoplossend denken. Door werknemers doorlopend bij te scholen, blijven zij inzetbaar in een steeds veranderende arbeidsmarkt. We willen het aantal technologie- en ICT-studenten binnen zowel het MBO, HBO als WO verdubbelen, en pleiten voor een voortzetting van de 30% regeling voor internationale kenniswerkers.

Kennis

Technologie en innovatie zijn de drijvende kracht voor economische en maatschappelijke groei. Om internationaal toonaangevend te blijven, moet de Nederlandse overheid structureel minimaal 1 miljard euro extra investeren in onderzoek en ontwikkeling. Zo willen we Nederland met Brainport wereldmarktleider maken in fotonische chips en een versnelde doorbraak realiseren in energieopslag. Dit biedt werkgelegenheid en exportkansen voor de industrie. Bovendien ontwikkelen we een nieuwe manier van samenwerken, ‘de Eindhoven Engine’, om kennis veel sneller naar de markt te brengen.

Ondernemerschap

Brainport biedt zowel startups, snelle groeiers als grote bedrijven ruimte en kansen. Fiscale regelingen voor onderzoek en ontwikkeling, zoals de WBSO, zijn daarbij essentieel en moeten worden voortgezet. De in Brainport gevestigde technologiebedrijven investeren jaarlijks ruim 2,5 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling. Dat gebeurt enerzijds bij de bedrijven zelf, maar vooral ook in samenwerking met kennisinstituten. De huidige innovatieregeling is daarbij behulpzaam maar zou een enorme versnelling teweeg kunnen brengen als de toeslag van publieke zijde van 25 naar 50 procent wordt verhoogd. Om de functie van industriële en technologische kraamkamer van Nederland de komende decennia te kunnen blijven vervullen, is op korte termijn minimaal 500 miljoen euro aan risicokapitaal nodig voor het opkweken van nieuwe industriële eindproducenten. Daarnaast willen we dat jaarlijks minimaal 25 internationale bedrijven worden benaderd om zich in Brainport te vestigen.

Vestigingsklimaat

Door het verbeteren van de bereikbaarheid en de ontsluiting van toplocaties, vergroten we het arbeidsmarktbereik van een naar twee miljoen mensen. Dit is goed voor het concurrentievermogen van bedrijven en voor de baankansen van inwoners van een groot deel van Nederland. Topprioriteit voor het verbeteren van de internationale bereikbaarheid is een snelle en directe intercity Zuidelijke Randstad–Eindhoven–Düsseldorf/Keulen. Wie kenniswerkers en talenten aan zich wil binden, moet zorgen voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Daarvoor zijn forse investeringen in het voorzieningenniveau noodzakelijk. Hiermee kunnen we niet wachten tot het moment van herziening van het stelsel van financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. Om die reden vragen we vooruitlopend daarop om een extra jaarlijkse Rijksinvestering voor behoud en aantrekkelijkheid van het voorzieningenniveau.

De Brainport Nationale Actieagenda is namens het Algemeen Bestuur van de Stichting Brainport aangeboden door John Jorritsma (voorzitter), Hans de Jong en Arnold Stokking. Vanuit de domeinen die zij binnen het bestuur vertegenwoordigen – overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen – onderschrijven zij het belang van een extra impuls voor de toekomst van Nederland.

Toelichting Hans de Jong, CEO Philips Benelux en vicevoorzitter Stichting Brainport:
“Juist nu is het voor de toekomst van Nederland enorm belangrijk dat we investeren in innovatie en technologie. Om dit te realiseren moeten we vol inzetten op technische talentontwikkeling. Talent van eigen bodem maar ook internationaal. Om dat talent voor Brainport Eindhoven aan te trekken zal ook fors moeten worden geïnvesteerd in het leefklimaat en voorzieningen. Dat kunnen we zeker niet alleen. Daarvoor moeten de nationale overheid en de regio de handen ineenslaan. Vandaar deze Brainport Nationale Actieagenda die we vandaag aanbieden in Den Haag in het Mauritshuis.” De Jong onderschrijft de grote waarde die in de Actieagenda aan talent wordt geschonken. “Voor de hightech maakindustrie in Nederland is talentontwikkeling cruciaal.”

Reageer op dit artikel